Felhasználási feltételek és adatkezelései nyilatkozat

 

Ön, mint Felhasználó a tananyag tartalmához való továbblépéssel, annak megnyitásával, azaz használatának megkezdésével, az "Elfogadom" gombra való kattintással elfogadja, kifejezetten tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi nyilatkozatot és az alábbiakban részletezett felhasználási feltételeket, illetve azokhoz jóváhagyólag hozzájárul.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen tananyag az Első Láncszem Kft. (Cím: 2071 Páty, Árnyas u. 5/a, Képviseli: Marsi Zoltán ügyvezető igazgató) szellemi alkotása, amely szerzői jogi védelem alatt áll. Ennél fogva a tananyag tekintetében eltérő megjelölés hiányában a szerzői jogok jogosultja az Első Láncszem Kft.

A tananyag olvasására, használatára kizárólag csak az a Felhasználó jogosult, aki az Első Láncszem Kft-től személyre szóló hozzáférési, használati jogot kapott, amelynek módja és mértéke – a felek közötti eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a jelen nyilatkozatban kerül meghatározásra. Az Első Láncszem Kft. felhasználói jogokat biztosít a tanagyag vonatkozásában, azonban szerzői – személyhez fűződő és vagyoni – jogairól nem mond le, azokhoz fűződően a jövőben is fenntartja teljes körű önálló rendelkezési jogát.

Az Első Láncszem Kft. fenntartja a jogot, hogy a tanagyagot egyoldalúan módosítsa, bővítse, továbbfejlessze. Erre tekintettel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a tananyag tartalma és felülete a jövőben módosulhat.

A tananyag bármilyen formában történő lemásolása, illetve annak harmadik személyek számára történő átadása, továbbítása, vagy hozzáférhetővé tétele nem megengedett. A Felhasználó tehát nem jogosult sem a tananyag átdolgozására, sem (akár informatikai, akár grafikai, akár bármely más szempontból történő) módosítására, sem annak egészének vagy bármely részének másolására vagy terjesztésére az Első Láncszem Kft. kifejezett írásbeli hozzájárulása hiányában.

A Felhasználó felhasználási jogát – belépési nevét, jelszavát, hozzáférési kódját – sem ruházhatja át harmadik személy számára. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a tananyag használatához szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely belépési nevének és jelszavának felhasználásával valósult meg.

A Felhasználó tudomásul veszi, és beleegyezik abba, hogy kártalanítja az Első Láncszem Kft-t, amennyiben a jelen feltételeket megszegi, és a szerzői jog jogosultjának szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát megsérti, illetve amennyiben az Első Láncszem Kft-vel szemben a tananyag vonatkozásában bármilyen jellegű jogsértést követne el.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a tananyag szövege ismeretterjesztő jelleggel készült.

Az oldalon található információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a szakszerű orvosi véleményt!

A tájékoztató és nem tanácsadási céllal készült. Az Első Láncszem Kft a tananyagban foglaltakkal kapcsolatos, valamint annak felhasználásából eredő, az abban foglalt információra vagy adatra alapított egyes döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért való bármiféle felelősségét kifejezetten kizárja.

A fentieken túlmenően az Első Láncszem Kft felhívja rá a figyelmet, hogy tananyag használata önkéntes, azt a Felhasználó a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Első Láncszem Kft nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A tananyag ideiglenes elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését az Első Láncszem Kft kizárja.

A fentieken túlmenően a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a tananyag használatával kapcsolatban a magyar jog rendelkezései az irányadók, az esetleges jogviták eldöntésére a magyar bíróságok joghatósága kerül kikötésre, a vitás kérdés eldöntésében az illetékes magyar bíróság jogosult eljárni.

 

A tartalmak használatát az Üzemeltető regisztrációhoz köti, amelynek elérését kizárólag regisztrált felhasználóinak biztosítja.
   
A regisztrált felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz, beleértve a személyes adatok védelmére vonatkozó 1992. évi LXIII. törvény előírásainak betartását.
   
A regisztrációval felhasználó hozzájárul, hogy Üzemeltető hírlevelet küldjön részére.

Az Üzemeltető a regisztrált felhasználó adatait harmadik félnek nem adja át.


Adatkezelési alapelvek

Az Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Ezek közül is kiemelten az alábbiak:

- 2011. évi CXII. törvény– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-­‐a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-­‐a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-­‐a)

Kapcsolat

Az e-learning tanfolyammal kapcsolatos minden információ megtalálható az oldalon, azonban, ha elakadt szívesen válaszolunk kérdéseire.

Leghatékonyabb, ha e-mailben keres minket: info@elsosegely.hu

de igyekszünk a telefonos megkereséseket is mielőbb visszahívni: +36-20-779-4-779